ช่องทางในการติดตาม

สำหรับท่านที่สนใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถกดติดตามหรือกด subscribe เพจเพื่อเข้าดูกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเพจเรา ได้ทาง Youtube: EnvironmentalSC KKU

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

“ไหว้ครู” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ต้อนรับนักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัวสิ่งแวดล้อม พานดอกไม้และพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของความซาบซึ้งและขอบคุณต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยฝึกฝนและอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคณะและสิ่งแวดล้อมของพวกเรา

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 51 คน พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ยินดีต้อนรับทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และครอบครัววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

READ MORE

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Welcome to Dept. of Environmental Science

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536 หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษากลุ่มเล็กๆเพียง 15 คน กว่า 25 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันบ้านหลังนี้มีนักศึกษามากกว่า 300 คน ทั้งในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่าหลายพันคน ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และจะเติบโตต่อไปเพื่อรับใช้ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยสิ่งสำคัญคือทุกชั้นเรียนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าการเรียนในห้องเรียนขนาดเล็กยังไม่เพียงพอ แต่ยังต้องส่งเสริมให้มีความพร้อมและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ โดยในทุกภาคเรียนจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในด้านนิเวศวิทยา การปกป้องระบบนิเวศและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของนักศึกษาโดยการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับสถานการณ์จริง งานด้านสิ่งแวดล้อมต้องการทั้งความรู้และประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตประจำวันของเรา

เส้นทางอาชีพ

ประมาณ 60% ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สิ่งแวดล้อม ผู้สำเร็จการศึกษาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในฐานะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 20% เข้าสู่หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

โอกาสการทำงานในด้านใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นคือธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกัน 20% เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนใหญ่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สิ่งแวดล้อม และปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจะทำงานในภาคการศึกษารวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย

Read More

แผนการเรียนของหลักสูตร

(จากพื้นฐานสู่ความเฉพาะด้านวิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 1

39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน วิชาศึกษาทั่วไป

ชั้นปีที่ 2

40 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 3

33-36 หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ

ชั้นที่ 4

25-28 หน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

1 ต่อ 9.5

อัตราการแข่งขันเข้าเรียน

70%

อัตราการได้งานทำ

1 ใน 5

มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


การฝึกทักษะ

ในห้องปฏิบัติการ

การฝึกปฏิบัติ

นอกห้องเรียน

การออกศึกษา

ภาคสนาม

จัดทำค่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยวิจัย

ฝึกการทำงานวิจัย

การแข่งขันกีฬา

สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการวิจัยที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านมลภาวะกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาสัตว์ป่า การสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าของการให้บริการระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบของคาร์บอนในดินและสิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางน้ำและบำบัดน้ำเสีย